Удължават се сроковете за съставяне на технически паспорти на строежи

С една година се удължават сроковете за съставяне на техническите паспорти на строежи в зависимост от категорията на строежа. Това предвиждат предложените от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова промени в Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
С изменението и допълнението се предлага сроковете да се удължат както следва: от първа, втора и трета категория – до 31 декември 2015 г., от четвърта категория – до 31 декември 2017 г., и от пета категория – до 31 декември 2019 г.
Предложените срокове за съставяне на технически паспорти в зависимост от категорията на строежа са обвързани и с по-строгите изисквания на Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите за достигане на потребление на енергия близко до нулата от 2018 г. за публичните сгради и от 2020 г. – за всички нови сгради.
Повишаването на енергийната ефективност на съществуващи сгради е в пряка зависимост от оценката на техническите и енергийните им характеристики при извършване на енергийното обследване, както и от предлагането и изпълнението на мерки от техническите паспорти, свързани с повишаване на безопасността и енергоефективността.
Проектът на измененията и допълненията на Наредба №5 и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на МРРБ – www.mrrb.government.bg – раздел Нормативни актове.
Техническите паспорти на сградите са документи, които съхраняват информация в интерес на всички потребители – собственици, наематели, пазарни субекти, обществени и банкови институции. Паспортът е и основа за управлението и поддържането на една сграда или инженерно съоръжение през целия период на експлоатацията им.
Паспортите съдържат техническа информация за сградата – година на строителство, вид строителство, информация за сеизмичната устойчивост на сградата, мерки за поддържане на нейната сигурност и безопасност, както и информация за всички извършени строителни и ремонтни работи след въвеждането на сградата в експлоатация, както и предписания за необходими ремонти. Най-общо, техническите паспорти установяват състоянието на сградите и тяхната степен на безопасност при експлоатацията им.
Снабдяването с технически паспорти на сградите е регламентирано със Закона за устройство на територията (ЗУТ), където в чл. 176а е предвидено издаването на специална наредба. Това е Наредба № 5 от 2006 г. (в сила от началото на 2007 г.)  за техническите паспорти на строежите и с нея са определени обхватът и съдържанието на техническите паспорти на строежите (сградите и строителните съоръжения); редът за съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване на техническите паспорти редът за извършване на обследването на строежите.
Техническият паспорт се съставя за всички завършени нови строежи преди въвеждането им в експлоатация. За съществуващите строежи технически паспорт се съставя само след проведено обследване за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗУТ.
Независимо, че през 2012 г. бяха удължени сроковете за съставяне на технически паспорти на строежите, през последния месец в министерството се получиха писма от областни и общински администрации, както и от граждани с предложения за удължаване на срока за съставяне на технически паспорти на строежите. Основните мотиви на частните предложения са свързани с неосигурени финансови средства и предвид усложнената обща икономическа обстановка в страната. Основните мотиви на предложенията на държавни ведомства и агенции и на областни и общински администрации са свързани с неосигурените бюджетни финансови средства, както и с обстоятелството, че има започнати процедури по изготвяне на технически паспорти, но се очаква те да бъдат завършени през 2015 г.