Въпроси

 

С какво професионалният домоуправител може да промени входа ми?

Защо да ползвам услугите на професионален домоуправител и да плащам за общите части?

Какво НЕ Е Професионалният домоуправител?

Къде са регламентирани таксите за входа?

Как да съберем парите от съседи, които не плащат?

Регистрирана ли е Етажна БГ като администратор на лични данни?

 

 

Doubtful 3D man with a question mark - isolated on white

 

С какво професионалният домоуправител може да промени входа ми?

 

След като Общото събрание е гласувало приоритетите на входа за текущата година и бюджета е изпълнен (има необходимите средства в касата), професионалният домоуправител може да организира:

 • Ремонт на покрива
 • Ремонт на общите части
 • Нови прозорци
 • Метална входна врата
 • Контрол на достъпа
 • Икономично осветление
 • Обновяване на асансьора
 • Цифрова домофонна уреба
 • Подмяна на тръби
 • Почистване на входа
 • Дезинсекция и дератизация (обработване срещу насекоми и гризачи)
 • Видеонаблюдение
 • Кандидатстване по проекти
 • И др.

НАЧАЛО

 

Doubtful 3D man with a question mark - isolated on white

 

Защо да ползвам услугите на професионален домоуправител и да плащам за общите части?

 

Услугата „Професионално управление на етажни собствености“ или „Професионален домоуправител“ се оказва все по-необходима и все по-често търсена. Много често личните отношенията между съседите, по-скоро възпрепятстват, отколкото подпомагат общата работа във входа. Единствено ентусиазма и упоритостта на някои по-инициативни съседи може да доведе до успех при управлението на една етажна собственост.

Има много честни хора, които се чувстват отговорни за общите части и са приели като кауза това да отговарят за парите на входа, да събират таксите и да плащат общите сметки. И въпреки това повечето хора не желаят да „развалят“ отношенията си със съседите, не чувстват подкрепата им и често не им достигат сили да организират общите дела и да планират адекватно нуждите на ЕС и предпочитат да не се занимават с тях, или да изпълняват проформа само най-необходимото, едва колкото да се покрият най-основните и спешни нужди на входа – плащане на общите сметки, поддържане на асансьор и отстраняване на аварии (ако могат да съберат пари за това).

Това съответно води до липса на сигурност за собствените си имоти (вкл. мазета, тавани и т.н.), вандалски прояви, занемарени общи части, допълнителни разходи за енергия (поради факта, че не е оптимизирана енергийната ефективност във входа) и т.н.

От друга страна има етажни собствености, които независимо от това, че събират достатъчно средства, не предприемат действия по обновяване на общите части и подобряване на живота във входа. Много често в тези случаи изникват съмнения у съседите – къде отиват средствата от техните вноски, от наеми на общите части и т.н., а касиера така и „не желае“ да му се направи ревизия и въпреки недоволствата на съседите, той остава несменяем. Така порочния кръг се затваря – входа се занемарява, не искаме, но продължаваме да плащаме (защото ще ни спрат асансьора например), и не знаем какво да направим, за да има ред, прозрачност и добро планиране.

За мнозина е немислимо, че входа им може да изглежда добре, да им е приятно като влязат вътре, да им е осигурено едно нормално ниво на сигурност и техният дом да започва още от входа на блока. Защото дори апартамента, в който живеем да е отлично ремонтиран, подреден и подсигурен, ние всички живеем „под един покрив“, ползваме един асансьор, дишаме един въздух в този вход. Когато човек живее в еднофамилна къща, тогава той неминуемо ще се грижи за покрива, за стълбищата, за градинката, и ще се постарае да си осигури комфорта и сигурността, които му създават усещането за дом.

Съвременния начин на живот ни е лишил до голяма степен от уединението на еднофамилните къщи и затова се налага освен разходите за собствените си апартаменти да се погрижим и за тези места в блока, върху които нямаме „пряка собственост“, а притежаваме „процент идеални части“. Това е записано в нотариалните актове на всеки собственик, като този процент е определен още с построяването на сградата, като е взето предвид съотношението на площта на апартамента с всички помощни помещения към него и са отнесени към общата площ на сградата. Затова и Законодателят е определил, че ремонта и обновяването на общите части е справедливо да се извърши спрямо процента идеални части, които притежава всеки един апартамент от общите части на сградата (етажната собственост). Също както една голяма къща има повече разходи за ремонтни дейности от една малка къща.
Разходите за текуща поддръжка пък са разпределени спрямо броя живущи в етажната собственост. Предполага се, че ако човек не живее в етажната собственост няма да му е необходимо осветление, не ползва асансьор и т.н., и съответно няма да генерира и разходи за тях. Общите разходи за електричество, асансьор, управление, почистване и т.н. се разпределят върху тези, които пряко генерират разходи. По този начин се формира месечната такса за управление и поддържане на общите части на етажната собственост.
Независимо от различните интерпретации, които могат да възникнат по този въпрос и до колко точно са разпределени разходите съгласно закона, те са регламентирани нормативно и следва да се спазват.
И колкото и добре да звучи на теория, и всички да искаме това да ни се случи, то някой трябва да знае и да може да го реализира, по най-добрия възможен начин. И тази дейност като всяка друга, има своята специфика и е по-лесно да се извършва от професионалисти.

НАЧАЛО
 

Doubtful 3D man with a question mark - isolated on white

 

Какво НЕ Е Професионалният домоуправител?

 

 • Не е орган, който взема решения (това се прави от Общото събрание, Професионалният домоуправител изпълнява решенията на общото събрание, спрямо предоставените му правомощия)
 • Не е правораздавателен орган (Професионалният домоуправител може да предложи на Общото събрание начини за решаване на спорове, които не могат да бъдат разрешени с конструктивни разговори, да задвижи процедура по събиране на задължения по съдебен ред, ако е упълномощен за това и т.н.)
 • Не е санкционен орган (професионалният домоуправител може да предложи на Общото събрание, законови методи за справяне със ситуации, които изискват по-различен подход. ЗУЕС предвижда управителя на ЕС да състави констативен протокол за нарушение и да го представи на общинската или районната администрация. Актът за установяване на нарушението се съставя от общинската или районната администрация, а наказателното постановление се издава от кмета на общината или района или от оправомощено от него длъжностно лице. (чл.57 от ЗУЕС)
 • Не е финансова институция (професионалният домоуправител не кредитира ЕС и не използва оборотните средства с инвестицинна цел, поради което не дължи лихви върху събраните суми от месечни вноски и вноски за „Фонд ремонт и обновяване“)

НАЧАЛО
 

Doubtful 3D man with a question mark - isolated on white

 

Къде са регламентирани таксите за входа?

 

Съгласно ЗУЕС (Закона за управление на етажната собственост) са регламентирани най-общо два вида разходи за собствениците/ползватели/обитатели на етажната собственост:

 • Фонд „Ремонт и обновяване“

Разходите за ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части, за които има прието решение на общото събрание на собствениците, се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата. (чл. 48 (3) от ЗУЕС).
Средствата във Фонд „Ремонт и обновяване“се набират от: ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната; или чрез други източници.

 • Месечна такса за входа

Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите. (чл. 51. (1) от ЗУЕС)

НАЧАЛО
 

 

Doubtful 3D man with a question mark - isolated on white

 

Как да съберем парите от съседи, които не плащат?

 

Факт е, че във всеки вход има хора, които по една или друга причина не желаят да плащат за общите части на входа. Най-важно е да се установят точните причини за това, да се проведе разговор с тези хора, да се обсъдят мотивите им и да им се предложат адекватни решения, които да удовлетворяват всички. Преговорите са най-добрия начин за решаване на подобни казуси. Неприятен става момента, когато въпреки положените усилия и създадените условия за максимална прозрачност и справедливост, действия за плащане от страна на длъжниците не бъдат предприети. В такъв случай Общото събрание следва да упълномощи лице, което да задвижи процедура по събиране на средствата по съдебен ред. Необходимо е обаче да са налице всички налични писмени доказателства, в съответствие със закона, удостоверяващи възникването на задължението и усилията, положени за последващото му събиране. Всички тези казуси ПД може да бъде изрично упълномощен да задвижи.

НАЧАЛО
 

Doubtful 3D man with a question mark - isolated on white

 

Регистрирана ли е Етажна БГ като администратор на лични данни?

 

„На свое редовно заседание, проведено на 24.02.2010г., Комисията за защита на личните данни прие решение, с което освобождава управителите на етажната собственост (председателите на управителните съвети) от задължение за регистрация като администратори на лични данни на основание чл. 17а, ал. 2 от Закона за защита на личните данни. С решението си Комисията указва на същите да събират в книгата на собствениците само посочените в чл. 7, ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) данни – трите имена на собственика, на членовете на неговото домакинство и на обитателите, както и самостоятелния обект и началната дата на обитаване.

Комисията издаде задължително предписание на Министерството на регионалното развитие и благоустройство да приведе образеца на книгата на собствениците в жилищна сграда в режим на етажна собственост, утвърден с негова Заповед № РД 02-14-1111 от 15.06.2009г., в съответствие с  горецитираната разпоредба от ЗУЕС.“

Източник: https://cpdp.bg/?p=news_view&aid=117

Така лицата, които събират информация за книгата на собствениците, събират само трите имена на собственика, на членовете на неговото домакинство и на обитателите, както и самостоятелния обект и началната дата на обитаване.

НАЧАЛО