Услугата

Административни дейности (домоуправител):

 

admin activities
 • организира и документира Общи събрания
 • изпълнява решенията, приети от Общото събрание.
 • предлага на Общото събрание да приеме „Правилника за вътрешния ред“ в етажната собственост и спомага за неговото спазване.
 • представлява етажната собственост в отношенията й с органите на местната власт и с други правни субекти
 • регистрира етажната собственост в Общината (съгл. чл. 46б от ЗУЕС)
 • създава, съхранява и поддържа Книга на етажната собственост (чл. 7 от ЗУЕС)
 • определя точния размер на идеалните части
 • предлага на ОС бюджет и приоритети за ремонт на общите части
 • контролира и/или организира обслужващите дейности (почистване, поддържане на асансьор и др.)
 • предоставя потребителско име и парола за достъп до уеб базирана база данни с всички текущи справки и документи на входа
 • поддържа контакт и/или провежда кореспонденция със собственици/ползватели/обитатели
 • изготвя писма, протоколи, решения от ОС и др.
 • съхранява документи (вкл. изходяща и входяща кореспонденция, протоколи, решения и др. технически паспорт на сградата, когато има такъв, и др.)
 • консултира етажната собственост по всички въпроси, касаещи общите части, общо потребление на услуги и общите комуникации, неплатени задължения и др.
 • изготвя отчет за дейността си в края на всяка отчетна година, който се приема от Общото събрание
 • оптимизира работата във входа (следи как да се намалят разходите и да се увеличат приходите)

Финансови дейности (касиер):

 

tablet-254581_1920
 • изготвя годишен проекто-бюджет и го предлага на ОС
 • събира всички дължими вноски към етажната собственост – чрез EasyPay, ePay, по банков път, в брой (по изключение)
  Повече за начините на плащане на таксите към входа вижте тук
 • извършва всички плащания към доставчици (ток, вода, асансьор) и др.
 • изготвя финансови отчети (приходи, разходи, касова наличност и др.)
 • публикува финансовата информация на интернет страницата http://www.etajna.bg/my-account/
 • информира собственик/обитател за дължими неплатени суми
 • извършва плащания по ремонти и към др. контрагенти
 • предприема действия за събиране на неплатени задължения (съгласно решение на Общото събрание)

Ремонт и обновяване:

 

repair
 • организира дребни и неотложни ремонти
 • събира оферти за планирани ремонти съгл. приоритетите, гласувани на Общо събрание
 • организира и координира ремонтните дейности
 • следи за изпълнението и приема извършения ремонт

 

Допълнителни дейности:

planting
 • озеленяване
 • управление на индивидуални имоти
 • охрана
 • изготвяне на проекти за общите части
 • други