Прекратяване на топлоснабдяването на сградата

Можем ли да се откажем от доставка на топлинна енергия? Защо плащам „сградна инсталация” след като отоплението в моя имот е изключено?

Много хора се интересуват как да преустановят отношенията си с топлофикационното дружество. Голяма част от тях очакват да бъде предоставена изцяло индивидуална възможност за присъединяване и отказване от услугата. Трябва обаче да сме наясно, че топлоснабдителната услуга е до голяма степен колективна и е част от инфраструктурата на дадена сграда. Друг е въпросът, защо толкова много хора искат да се откажат от нея. Нашето мнение е, че в страната не се провежда политика, която да стимулира потребителите към тази услуга, а точно обратното – отблъсква ги.

Съгласно действащото законодателство, прекратяване на топлоподаването в цялата сграда-етажна собственост става по следните начини:

1. По желание на собствениците 

Прекратяване на топлоподаването може да се инициира от собствениците на имоти в присъединени към една абонатна станция или нейно самостоятелно отклонение,  притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата.

Тези собственици декларират писмено пред топлопреносното предприятие, че не желаят да ползват топлинна енергия за отопление и/или за горещо водоснабдяване и правят искане за прекратяване на топлоподаването за отопление и/или горещо водоснабдяване от абонатната станция или нейното самостоятелно. Топлопреносното предприятие е длъжно да извърши исканото прекратяване на топлоподаването в срок до 15 дни от постъпване на заявлението като потребителите са длъжни да заплатят топлинната енергия, потребена до датата на прекратяването. При прекратяване топлоподаването от абонатната станция, топлопреносното предприятие има право да демонтира своите съоръжения и да освободи заеманото от абонатната станция помещение.

По същия начин се прекратява и топлоподаването по желание на потребителя, когато той е единствен собственик на цялата сграда.

Възстановяване на топлоснабдяванетоПрекратеното топлоснабдяване по описания по-горе ред се възстановява след като наново се изпълнят изискванията за присъединяване на сградата към топлопреносната мрежа.

2. При потребление под 50%

            Какво трябва да се предприеме при намаляване на топлинния товар на отоплителните тела в сграда-етажна собственост с над 50% от проектния и количеството енергия, отделена от сградната инсталация е по-голямо от количеството на енергията за отопление на имотите.

В този случай процедурата е следната:

            Топлинния счетоводител, топлопреносното предприятие и представител на етажната собственост правят проверка и съставят констативен протокол с резултатите от проверката;

            Топлопреносното предприятие задължително уведомява писмено потребителите и фирмата за дялово разпределение за намаляването на топлинния товар на отоплителните тела в сградата-етажна собственост с над 50% от проектния и че количеството енергия, отделена от сградната инсталация е по-голямо от количеството на енергията за отопление на имотите. Уведомяването и констативния протокол от извършената проверка се връчва на упълномощения представител на сградата и/или се поставя на видно място в сградата;

! Важно:С констативния протокол от проверката и уведомлението потребителите се информират по какъв начин ще се разпределят разходите за отопление в бъдеще при условията на намалено потребление и се предлага предприемането на мерки. В случай, че потребителите имат някакви неясноти, те трябва незабавно да се обърнат към топлопреносното предприятие и/или топлинния счетоводител.-          Общото събрание в сградата-етажна собственост взема решение по мерките, предложени в констативния протокол и дали собствениците ще останат потребители при променените условия;-          Топлопреносното предприятие има право да прекрати топлоснабдяването ако потребителите не заявят писмено решението си или когато топлинния товар за битово горещо водоснабдяване е намален с над 50% от проектния.

3. Спиране на топлоподаването от доставчика

            Топлопреносното предприятие има право да спре подаването на топлинна енергия без предварително уведомяване при природно бедствие, авария, претоварване на мрежата, недостиг на мощност или на гориво, разпореждане на държавни органи, терористични действия или други посегателства, при опасност за здравето и живота на хората или целостта на мрежата, при опасност от замърсяване на околната среда.

            Топлопреносното предприятие има право да спре подаването на топлинна енергия след предварително уведомяване при ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на планиране. Топлопреносното предприятие има право да спре подаването на топлинна енергия в изпълнение на влязло в сила съдебно решение и на неправомерно присъединен потребител.

4. Спиране на топлоподаването при неплащане

            В Общите условия на някои топлофикационни дружества е предвиден ред за спиране на топлоподаването при неплащане на дължимите суми за срок повече от два месеца след срока за плащането им. Това спиране се извършва след писмено уведомление до потребителя. Технически, за да се прекрати топлоподаването в имота на отделния потребител в сграда-етажна собственост, потребителят трябва да предостави на топлофикационното дружество достъп до имота си за това прекратяване. Независимо от това, топлоподаването в общите части няма да е прекратено и ще има също разходи за топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация. Част от тези разходи ще се начислят на потребителя с прекратено отопление и топла вода в имота му, тъй като съгласно одобрената методика за дялово разпределение тези разходи се разпределят пропорционално на обема на имотите на потребителите.  Този въпрос беше разгледан от Конституционния съд и решението на съда бе в този смисъл, че въпреки прекратяване на топлоподаването в имота на отделен потребител, той като собственик на идеални части от общите части на сградата продължава да е потребител за топлинната енергия в общите части и за енергията, отдадена от сградната инсталация и дължи заплащане на тази енергия. За да не се начисляват такива разходи, трябва да се прекрати подаването на топлинна енергия в цялата сграда-етажна собственост. В тази сграда ще има и потребители, които искат да имат отопление и топла вода и заплащат редовно сметките си. Очевидно прекратяването на топлоподаването в цялата сграда ще засегне тези потребители. Но в сграда-етажната собственост потребителите са една общност и законодателят трябва да приеме разумно решение какви са справедливите интереси на общността като цяло и какъв процент от собствениците могат да решават въпросите, засягащи цялата общност. Относно прекратяването на топлоподаването в цялата сграда, в Закона за енергетиката е прието, че решението трябва да бъде взето от собствениците, притежаващи две трети от собствеността в сградата. Има предложения този процент да се намали до 51 процента, но засега това не е прието.

Какво да направя за да се откажа напълно от услугите на Топлофикация и да не получавам никакви фактури?

            Понякога потребителите по една или друга причина биха искали да намалят до минимум потреблението на топлинна енергия и да не плащат сметки за топлинна енергия. Причините са различни – неползване на жилището за определен период от време, спор относно собствеността върху имота, недостиг на финансови средства и др. Има и имоти, в които отоплителните тела са били демонтирани и се ползва само топла вода.

! Важно:Потребителите в сграда-етажна собственост, в която се извършва дялово разпределение на топлинната енергия нямат право да демонтират отоплителните тела в имотите си от сградната инсталация (чл.153, ал.5 от ЗЕ). Те могат да контролират потреблението си чрез вентилите на радиаторите си.Потребители, в чиито имоти няма отоплителни тела (радиатори) и не ползват топла вода или потребители, които прекратят топлоподаването в своя имот, остават потребители на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация и за отопление на общите части на сградата и те ще дължат заплащане на тази енергия.

От казанато по-горе става ясно, че дори потребителите да не ползват топлинна енергия за отопление и за топла вода в дома си, не съществува вариант, при който в топлофицирана сграда, те да не плащат нищо.

 

Физическият смисъл на това законово положение е, че топлинната енергия се разпространява в сградата през вътрешната дограма и преградните стени и преминава от имот в имот без значение дали собствениците желят това или не. Елементарният пример, който доказва това и е достъпен за всички е, че температурите в помещенията с изключени радиатори в топлофицираните сгради етажна собственост през зимата винаги са доста по-високи от температурите в неотопляваните части на сградите без система за централизирано отопление, където всеки отделен имот се отоплява индивидуално.

Като собственици на идеални части от сградната инсталация и от общите части на сградата, за които се разходва енергия за отопление, всички следва да заплатят своята част и от тези разходи.

Санкции

ЗЕ предвижда глоби в следните случаи:

–           от 10 000 до 25 000 лева при неспазване на техническите условия и ред за топлоснабдяване и прекратяване на топлоснабдяването. При повторно нарушение – глобата е в трикратен размер;

–          от 1000 до 5000 лева за нарушаване на нормалното топлоснабдяване – При повторно нарушение – глобата е в двукратен размер;

–          от 1000 до 5000 лева – за ползване на топлинна енергия без тя да се измерва и отчита. При повторно нарушение – глобата е в двукратен размер;

–          от 1000 до 5000 лева – за манипулиране показанията на уредите от потребителя. При повторно нарушение – глобата е в двукратен размер;

Глобите се налагат от упълномощено лице на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

 

Източник: http://aktivnipotrebiteli.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F/873/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0